ࡱ> *,)` R,bjbj=@ ***8b|$ Y?$$$:NNN>>>>>>>wAhCD>- N,,"NN> $:?|#|#|#N $ 8$>|#N>|#|#V(@ h)$ YY*Pt) >)?0Y?)T#D|#Dh)#D h)hNN|#NNNNN>>@<NNNY?NNNN  $*  *  WIlgcSir50% Luohanguo Tiquwu50% Monk Fruit Extract50% ,gT:Nky iirWIlgSiraitia grosvenorii(Swingle)C.Jeffrey exA.M.Lu et Z.Y.Zhangvbqg[~4lnqcS0~S0r^q0SňI{]z|6R bvcSir0 0'`r0,gT:NEmĞr{|}vr|+g gWIlgyr_lsT sTgu z gTsT0 ,gT(W4l0YN-Nfn (W/lN0wl-N Nn0 0t+R0 >frS^ S,gT5mg~10mg nՋ{-N ReQ2mLYNxP )np2min lՋ{XbaReQkxx0.5 mL $NB\RLubHTs~hr0 TLCt+R gqB\r1lRY03 Km[ [gqTnm SWIlgvV[gqT2.0mg n㉎N2mL2u-N0 OՋTnm S,gT|+g50mg n25mLϑt-N ReQ~20mL2uXYtRs350W s53kHz)30min (u2u[[;R^ nǏ0 r1|~ B\g TLC Silica gel 60 F254bExGB\g0 U\_BR 6RYckN-YN-4l8:2:3 v/v/v)vmTnm0 >frBR 6RY2%Iv10%kxxYNnm0 r1d\O R8TS[gqTnmTOՋTnmT5L R+RpN TNTLC Silica gel 60 F254g N NckN-YN-4l8:2:3 v/v/v :NU\_BR U\_~10cmT SQ ~fr^ UN2%Iv10%kxxYNnm (W105!v)n^ NRp2-5Rep>frnpf0 Km[ OՋTr1-N (WN[gqTr1v^vMOn N>f:yv Tvm݄rep0 0+TϑKm[0gqؚHemvr1lRY04 Km[ [gqTnmv6RY SWIlgvV[gqTϑ R50%2u6Rbk1mL+T1.0mgvnm sS_0 OՋTnmv6RY S,gT|+g~25mg |[y[ n25mLϑt-N R50%2uXYtRs350W s53kHz)30R QtS[)n 50%2uzʑ;R^ GdS nǏ S~nm sS_0 r1agNN|~(u'` NASkQpW.TExkXEQg4.6(250mm 5m b T{|WgNYNH-4l23:77 v/v :NAmRvAm0.8mL/ming)n25!hKml:N203nm0 tgpe cWIlgvV\{^ NNON30000 Km[ R+R|[8TS[gqTnmNOՋTnmT10L *8BDhrtzϷϦss`N=, h=h"ZOJPJQJnHtH h=h2pEOJPJQJnHtH#h=h2pE6OJPJQJnHtH$h=h=OJPJQJaJnHtH h=hOJPJQJnHtH h=hWtOJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtH h=h OJPJQJnHtH/h=hWt5CJ KHOJPJQJaJHnHtH/h=h5CJ KHOJPJQJaJHnHtH/h=h 5CJ KHOJPJQJaJHnHtHDtD J v N X $dhWD`a$gdi:$dWD`a$gdi:dh1$WD`gdi: dh1$`gdeQq dh1$gdeQq$dhWD`a$gd`v $dh1$a$gd $dh1$a$gd $ 7a$gd ++ ,    6 8 > @ D L R Z ^ f h ў|kYkH7kH h=hOJPJQJnHtH h=hr1OJPJQJnHtH#h=hm'5OJPJQJnHtH h=h OJPJQJnHtH h=hm'OJPJQJnHtH h=hmmOJPJQJnHtH h=hPOJPJQJnHtH h=hwpPOJPJQJnHtH h=h OJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtHh=h OJPJQJ h=h2pEOJPJQJnHtHh v z | ~ ͼ޼ޫ͚͚vdP<'h=hi:5OJPJQJaJnHtH'h=hf5OJPJQJaJnHtH#h=hf5OJPJQJnHtH#h=h 5OJPJQJnHtH#h=hm'5OJPJQJnHtH h=hm'OJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtH h=hr1OJPJQJnHtH h=hp<OJPJQJnHtH h=h OJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtH J P T V t ( N b " ųn]L h=h(OJPJQJnHtH h=htOJPJQJnHtH h=h1{OJPJQJnHtH h=huh8OJPJQJnHtH h=h>EOJPJQJnHtH#h=h>EOJPJQJ\nHtH#h=h>E5OJPJQJnHtH&h=hi:5OJPJQJ\nHtH&h=hf5OJPJQJ\nHtH#h=hkN^OJPJQJ\nHtHX . v N&&&|$d1$7$8$WD`a$gdeQq$ J ]a$gd $dha$gdeQq dh7$8$H$gdjdhgdeQq dh1$gdeQqdh1$WD`gdi:$ ldhWD`a$gd$dhWD`a$gdi: " R  , . 6 h j l n v xfxUxC#h=hV5OJPJQJnHtH h=hvOJPJQJnHtH#h=h>E5OJPJQJnHtH h=h>EOJPJQJnHtH h=hFOJPJQJnHtH h=hQWOJPJQJnHtH h=hkOJPJQJnHtH h=hbOJPJQJnHtH h=h(OJPJQJnHtH h=htOJPJQJnHtH h=h6OJPJQJnHtH &(026>F̸ucQ#h=ht 5OJPJQJnHtH#h=h9il5OJPJQJnHtHh=h>jOJPJQJ h=hHOJPJQJnHtH h=h*~OJPJQJnHtH'h=h9il5OJPJQJaJnHtH'h=h*~5OJPJQJaJnHtH h=h OJPJQJnHtH#h=hx0OJPJQJ\nHtH h=h9ilOJPJQJnHtHFHNbhnvz$6ͫrbrQr h=h(OJPJQJnHtH jh=h[OJPJQJ h=h[OJPJQJnHtH'h=h5OJPJQJaJnHtH'h=hN65OJPJQJaJnHtH h=hN6OJPJQJnHtH h=h_T5OJPJQJnHtH h=hHOJPJQJnHtH h=h9ilOJPJQJnHtH h=huh8OJPJQJnHtH68<>Pt&&8&:&@&F&L&N&޼ުuYuHu h=hD[OJPJQJnHtH6h=h6@ KHOJPJQJaJmHnHtHu h=h|J)OJPJQJnHtHU h=h9ilOJPJQJnHtH h=hHOJPJQJnHtH#h=h9il5OJPJQJnHtH h=h[OJPJQJnHtH h=h(OJPJQJnHtH h=hN6OJPJQJnHtH h=hbOJPJQJnHtH leQmvr1N Km[ sS_0WIlgvV+Tϑv(ϑRpew clQ_E.1{0 EMBED Equation.3 & & & & & & & & & & & & & & E.1 _-NA OՋTnm-NWIlgvVv\by c WIlgvV[gqTnmvSm^mg/mL V OՋTnmv[[SOymL As [gqTnm-NWIlgvVv\by m Ջ7hv(ϑg 1000 USMObc{|pe0 ,gT cr^qT{ +TWIlgvVC60H102O29 ^ N\N50.0%0 0hg0 |^ cgq|^Km[lRY07 Km[ 80v[{Ǐs N_\N95%0 4lR cgq4lRKm[lRY08 Km[ N_Ǐ6.0%0 ppR cgqppRKm[lRY09 Km[ N_Ǐ2.0%0 ͑ё^\S g[CQ } cgqŔ0I07x0^lKm[lRY12 Km[ Ŕ N_Ǐ1.0mg/kgI N_Ǐ0.3mg/kg7x N_Ǐ1.0mg/kg^l N_Ǐ0.2mg/kg0 _uir cgq_uirpelRY14 Km[ 'l̃;`pe N_Ǐ1000cfu/g ̃Suk̃;`pe N_Ǐ100cfu/g cgq_uirhglRY13 Km[ ll̃ N_hQёĞrat̃ N_hQ0 0Sň0 SňPge^&{TGB 9685ߘT[hV0SňPge(umRBRO(ukSuhQvBl0 0.X[0 NT^.X[N4Q0r^qvN^-N0MQN gk0 g[0fP0falgI{irTNwX>e0 0O(g0 (W&{Tĉ[v.ЏagN0Sň[te0*g~_/T\Sv`Q N O(g:N24*Ng0 0wIUSMOTwINXf0 ,ghQ1uBhg5uirybN gPlQS#wI0 ,ghQ;NwIN[Nޘ0WR:N0ĞNSQ0Ng8l0    PAGE \* MERGEFORMAT 3 N&P&v&x&z&|&&&&&&&&&' ''.'0'ѳуr`Kr`6r`6r`(h=h/6B*OJPJQJaJph(h=h 6B*OJPJQJaJph#h=h6OJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtH(h=hCJOJPJQJaJnHtH5jh=hCJEHOJPJQJUaJnHtH;j:[ h=hCJKHOJPJQJUVaJnHtH(h=hCJOJPJQJaJnHtH1jh=hCJOJPJQJUaJnHtH&'.'\'v''''<(x((^)(*2*~****.+dh` dhWD`gd/ dh`gd/ dhWD`gdeQq dhWD`gd+K#dhgdeQqdhgdHdh1$7$8$WD`gdeQq0'2'6'\'^'b'~''''''''''''''''ǵǢ|kZI7I7I7Ik#h=h/5H*OJPJQJnHtH h=h/5OJPJQJnHtH h=hHOJPJQJnHtH h=h>jOJPJQJnHtH$h=h/5OJPJQJaJnHtH$h=hbOJPJQJaJnHtH$h=h>jOJPJQJaJnHtH#h=h6OJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtH(h=h/6B*OJPJQJaJph#h=hH*OJPJQJnHtH'''''''' (((((*(2(6(8(:(@(H(T(X(^(d(l(n(x(|((((((((ͻuhWhuWuW h=h/5OJPJQJnHtHh=hVOJPJQJ#h=htGOJPJQJ\nHtH h=hSOJPJQJnHtH h=hVOJPJQJnHtH#h=h/55OJPJQJnHtH#h=hV5OJPJQJnHtH h=h>jOJPJQJnHtH h=h(OJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtH"((((((((()^)d)r)v)~))))))))))))))))veXeveXeh=h>jOJPJQJ h=h>jOJPJQJnHtH h=h+K#OJPJQJnHtH h=htGOJPJQJnHtH h=h/5OJPJQJnHtH h=h*~OJPJQJnHtH#h=htGOJPJQJ\nHtH#h=hS5OJPJQJnHtH h=h OJPJQJnHtH h=hSOJPJQJnHtH)***&*(***.*0*2*|*~**********ͻvbRbC4bRbh=h/OJPJQJaJh=h OJPJQJaJh=h 5OJPJQJ\&h=h*~5OJPJQJ\nHtH$h=h+K#OJPJQJaJnHtHh=h OJPJQJaJ h=h OJPJQJnHtH#h=h 5OJPJQJnHtH#h=h*~5OJPJQJnHtH h=h+K#OJPJQJnHtH h=h>jOJPJQJnHtH h=hOJPJQJnHtH** +"+.+0+4+:+@+D+F+H+P+h+++++++++++++俭q^^^^MEAEAhBjhBU h=h OJPJQJnHtH$h=h+K#OJPJQJaJnHtHh=h 5OJPJQJaJ*h=h*~5OJPJQJ\aJnHtH*h=h 5OJPJQJ\aJnHtH"h=h 5OJPJQJ\aJ'h=h*~5OJPJQJaJnHtH h=huh8OJPJQJnHtHh=h OJPJQJh=h OJPJQJaJ.+H+x++++++++++++++++, , ,,G$$4$a$dh` dhWD`dhgdeQq++++++++++,,,,, , ,,ƹƫƹا h=h OJPJQJnHtHh,h=h=CJmHnHuh CJPJnHo(tH"jh CJPJUnHo(tHh jh Uh OJPJQJnHo(tHhBjhBU;01h2PP/R . A!"#$%S Dd b c $A? ?3"`?2 g! ҍD`!g! ҍ2@(8xSMKawvMݕ `BK`?kQjxZKtбcG$e3hP3ʉ FG'm 6fSj"_Y8J0 6"Ic^ BlYuqJ'I "ki̳ 2AP" *-'\s=GatSNph)dYd?UhI'z0cV*7~!CM䚙ZgT9>ORe?u%ɵtk_-*}HE_76P~o}ML;8KU;ϯ|T[24y5l _+]TJeˆPD d_KA};?„n "#$%&'(+./T023456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSRoot Entry FRsY-Data !WordDocument =@ObjectPool YYRsY_1543387791FYYYYOle CompObjiObjInfo FMicrosoft ʽ 3.0 İ DS Equation Equation.39qbp"p w=AcVA s m1000100%Oh+'0\Equation Native 1Table1;DSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8  $ 0<DLTABCT Normal.dotSkyfree46Microsoft Office Word@ @9I@CF՜.+,D՜.+,H PolyU ' d ?GKSOProductBuildVer2052-10.1.0.5975 FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q"44664<66664D@D cke1$ CJKH_HaJmH nHsH tH\@\ h 1a$$1$$@&'5CJKHOJPJQJaJmHsHtH@ h 3Aa$$9D8$7$1$$@&5$H$<^|`| CJKHOJQJaJmH sH tH$A@$ ؞k=W[SONiN 0nfhj@> !j ybl;N 5CJKH\aJnHtHVOV j Char Char*5CJKHOJPJQJ\^JaJnHtH@ ":%;] fJb|4R 7<dj0000000000000000000000000000y00y00y00y00@0y00pP@0y00| 0J)vw( h " F6N&0''()*+, X &.+, , 35:!@ @ (  T(( e,gFh 1S"? 0( B S ?\p :EMNYZabkltx$(*+48:;@BHILQUX\]bdimosz~ ")?FGIJKQRX`dnptw #(+1248;@CLOefpr JMP[\aejktwyz{$(.23468BFLPQRZ\kov{~ 67;<cdij !"9:$%:;\] efJab{|34QR 67;<cdij !49EEMMNNyz%%(*++;;]]stMMNNOOPPQR_e~#$1Epp6DDNPcess||}44RR 77<<ddNT]D4gI޺XXz^`zo(.^`o( \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.\^`\OJQJo(hHlH\^H`\OJQJo(hHn\^`\OJQJo(hHu\^`\OJQJo(hHl4\^4`\OJQJo(hHn \^ `\OJQJo(hHu| \^| `\OJQJo(hHl \^ `\OJQJo(hHn\^`\OJQJo(hHu@hOJQJo(^J.XD4gIN&>p        T Ervz}e}3:SX\xo +?A jRota$%*[tyaB">@+Jhz mO6nL o'zOn,#BBhIq$F\n;st L ( 3 3 2 j X f !  M P g u I S l Js t >8a;^^#$5F4mDq)!Hr6w4!JeI{1SZ{* V(PYdv ![kTq 6T8Y[ffli:vnB$a1=`qz k(0ifr{Pl`JU}8 #',aGf`%+CI"W-YtgEoPdfl09RBbdOp g9 O> P x !!#!/!/!4!o!)"O"id"dj"=~"Y #U8#+K#7f#$$-$0$B$Z$4s$u$%%%%S%D`%z''Q' 'q"'*='['['g'm' (> (k()|J)NY)_)m)~)*v*&4*C*E*`K*\*b*+K;+N+s+u++,,r,H,oU,h,/u,&-'.P.i.|.p /p5/G/i/o}/0uq0v0y0O1'1.1*_1r1Ry12%2,G2TN2Np2q3333lk34T49i4xj445/51>5_T5 ^53666=?6 N6N687>7G7hO7{7 8y!8T.888A8d8g8uh8:s8 8$!939>9c9p9:!:0:F:J:Y:fq:;6;,8;wD;h;k;=;p<0<) <6<G<NU<[<k< o<v<=u=v=}=>>W>u^>??'?.?:?aB?B*MBRCGC!KCXC\CvCADjND RDrfDRhD E[E>E+YE[E ^E`ERlE2pE=qEuwEwE}E FP8FlPFVF\FhF6GG35G\6G>G`GtG;HOHSTHXTH aHfH1IfIIP[J#yJ{J6KZKiaK;@L9ULMM 5M6M%8MCM9N NNKNfNwN~NOO:OdOhOP P)P6PW7P_PwpPWsPyPQ QRQuaQGRNRS_SjSTeT0T+4TdT> U(U2*U?U`UDzUV-V+VSVzVWW} W.WYWbW&&X`6Xd;XZXqX}X$Y.(YsYyY7Z7Z"Z/[ZX|Z{,[3[A[D[^\[z[\ \1\E\]\6^\h\Bs\{\Y]i/]}]]^^ ^PK^kN^}^z._2_>_~\_*}_~_ ``F`W]`y` ay4ajzjkkk%k&k<=kaKkfl~Hlel9ilil mmH m:m`JmqMmdYm)+nJ7nCn~n^/oRo~"pvh>vzv{v&wY=wFwx x) x"x2xOxjx]y' y!y5y>ygyz z:LzLz1UzWzbztnz{${1{\{r|` |-*|4m|}}g$}i}~*~0~,&~w7~9~V~n~2;[p\t{i&<"@AI u)4aO3T7q&) 7=EUk*x!E[]zads >V:L2wz%8z/:DXS ?%Lcqz^B+GYdhvx)+^_ubYOhT]l-#=t:{`Tm a*X`~6&: ,ANV7j%~&9p?JCA.3_;RE$V#11>e!7g~}^<JMD.ac;n9< e $+Y_gY07L;RjPq:UOUo{ ,Cp_ h@dLm p'%>4az)3GG>OSQXpe&,i}*LVXre.9`|| f<dWU'2*,l(sR#{VjZ'.RDLVdo5KqQ,#03QQdjj'I(v-2\a{.};?To (BP[a nBWfg+ /Ye4j;Icn)^BURUefmm4.B9T ] v{MLzV`gl+ufQWn9yp 0n3i6V`>Xv ;cu|`FZbml= j ]Rvp <v=b mF6O(Q@SS@s.&Naf\VZg.qrqz&9@BA`~6cDYt HVk!=6y htth~ j +0=AejxXA%5v8c{Oo6BL$]^9c!5:t~_v-q k$erC-9 /LY3Nf:Pp@GCEZBW6eY\oP\65Q\@k^Td9@t@(PP P&Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSunC .PMingLiUe0}fԚ7&@ Calibri7@Cambria;ўSOSimHei;Wingdings QhKGZU. !x 2qX ?2YĞABCTSkyfree  CompObjm